Giải thích và Định nghĩa miễn trừ trách nhiệm

Giải thích

Những từ có chữ cái đầu tiên được viết hoa có ý nghĩa được định nghĩa trong các điều kiện sau đây. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng ý nghĩa bất kể chúng có xuất hiện ở dạng số ít hay số nhiều.

Định nghĩa

Với mục đích của Miễn trừ trách nhiệm này:

  • Công ty (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi”, “Chúng tôi” hoặc “Chúng tôi” trong Miễn trừ trách nhiệm này) đề cập đến Đá Gà Trực Tiếp 360, 720A Điện Biên Phủ, Vinhomes Tân Cảng, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • Dịch vụ đề cập đến Trang web.
  • Bạn đề cập đến cá nhân truy cập Dịch vụ, hoặc công ty, hoặc bất kỳ thực thể pháp lý nào mà theo đó cá nhân đó truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, tùy theo trường hợp.
  • Trang web đề cập đến Đá Gà Trực Tiếp, có thể truy cập từ https://dagatructiep360.com/
Giải thích và Định nghĩa miễn trừ trách nhiệm
Giải thích và Định nghĩa miễn trừ trách nhiệm

Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin chứa trong Dịch vụ chỉ dùng cho mục đích thông tin tổng quát.

Công ty không chịu trách nhiệm về các sai sót hoặc thiếu sót trong nội dung của Dịch vụ.

Trong bất kỳ trường hợp nào, Công ty cũng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, trực tiếp, gián tiếp, kết quả, ngẫu nhiên hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác, cho dù trong một hành động hợp đồng, t negligence hoặc một cái khác. hành vi trái pháp lý, phát sinh ra hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc nội dung của Dịch vụ. Công ty có quyền thêm, xóa hoặc sửa đổi nội dung trên Dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Miễn trừ trách nhiệm này đã được tạo ra với sự trợ giúp của Trình tạo Miễn trừ trách nhiệm.

Công ty không đảm bảo rằng Dịch vụ không có vi khuẩn hoặc các thành phần có hại khác.

Miễn trừ trách nhiệm về Liên kết Ngoài

Dịch vụ có thể chứa các liên kết ngoài trang web không do Công ty cung cấp hoặc duy trì hoặc liên quan bất kỳ cách nào với Công ty.

Vui lòng lưu ý rằng Công ty không đảm bảo tính chính xác, liên quan, đúng thời điểm hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào trên những ngoài trang web này.

Miễn trừ trách nhiệm về Liên kết Ngoài
Miễn trừ trách nhiệm về Liên kết Ngoài

Miễn trừ trách nhiệm về Sai sót và Thiếu sót

Thông tin được cung cấp bởi Dịch vụ chỉ dùng cho hướng dẫn chung về các vấn đề liên quan chỉ định. Ngay cả khi Công ty thực hiện mọi biện pháp cẩn trọng để đảm bảo rằng nội dung của Dịch vụ cả hiện tại và chính xác, sai sót có thể xảy ra. Hơn nữa, do tính chất thay đổi của luật pháp, quy tắc và quy định, có thể xảy ra sự chậm trễ, thiếu sót hoặc không chính xác trong thông tin được chứa trong Dịch vụ.

Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào, hoặc về kết quả thu được từ việc sử dụng thông tin này.

Miễn trừ trách nhiệm về Việc sử dụng hợp lý

Công ty có thể sử dụng tài liệu có bản quyền mà không luôn luôn được sự cho phép cụ thể của chủ sở hữu bản quyền. Công ty cung cấp tài liệu này để phê phán, bình luận, báo cáo tin tức, giảng dạy, học bổng hoặc nghiên cứu.

Công ty tin rằng điều này thành lập một “sử dụng hợp lý” của bất kỳ tài liệu bản quyền nào như được quy định trong phần 107 của luật bản quyền Hoa Kỳ.

Nếu Bạn muốn sử dụng tài liệu bản quyền từ Dịch vụ cho mục đích của riêng Bạn vượt qua sử dụng hợp lý, Bạn phải nhận được sự cho phép từ chủ sở hữu bản quyền.

Miễn trừ trách nhiệm về Việc sử dụng hợp lý
Miễn trừ trách nhiệm về Việc sử dụng hợp lý

Miễn trừ trách nhiệm về Quan điểm được Diễn tả

Dịch vụ có thể chứa quan điểm và ý kiến của tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của bất kỳ tác giả, cơ quan, tổ chức, nhà tuyển dụng hoặc công ty nào khác, bao gồm Công ty.

Những bình luận được đăng bởi người dùng là trách nhiệm riêng của họ và người dùng sẽ chịu trách nhiệm đầy đủ, trách nhiệm và sự trách nhiệm cho bất kỳ việc phỉ báng hoặc kiện tụng nào phát sinh từ điều gì đó được viết trong hoặc do một kết quả trực tiếp từ điều gì đó được viết trong một bình luận. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ bình luận nào được đăng bởi người dùng và giữ quyền xóa bất kỳ bình luận nào vì bất kỳ lý do nào.

Miễn trừ trách nhiệm về Không Chịu trách nhiệm

Thông tin trên Dịch vụ được cung cấp với hiểu biết rằng Công ty không tham gia vào việc cung cấp tư vấn và dịch vụ về luật, kế toán, thuế hoặc các tư vấn chuyên nghiệp khác. Vì vậy, nó không nên được sử dụng thay thế cho việc tham vấn với các cố vấn kế toán, thuế, pháp lý hoặc các cố vấn năng lực khác.

Trong bất kỳ trường hợp nào, Công ty hoặc các nhà cung cấp của nó không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp hoặc kết quả nào phát sinh ra hoặc liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc không thể truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Miễn trừ trách nhiệm về Không Chịu trách nhiệm
Miễn trừ trách nhiệm về Không Chịu trách nhiệm

Miễn trừ trách nhiệm “Sử dụng theo Nguy cơ của Bạn”

Tất cả thông tin trong Dịch vụ được cung cấp “nguyên vẹn”, không có sự đảm bảo về tính đầy đủ, chính xác, kịp thời hoặc về kết quả thu được từ việc sử dụng thông tin này, và không có bất kỳ bảo hành nào, rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo hành về hiệu suất, tính tiện lợi và tính ứng dụng cho mục đích cụ thể.

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với Bạn hoặc bất kỳ người nào khác về bất kỳ quyết định nào được thực hiện hoặc hành động nào được thực hiện dựa trên thông tin được cung cấp bởi Dịch vụ hoặc về bất kỳ thiệt hại kết quả, đặc biệt hoặc tương tự, ngay cả khi đã được khuyến nghị về khả năng có thể phát sinh ra các thiệt hại như vậy.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Miễn trừ trách nhiệm này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi:
Bằng cách truy cập trang này trên trang web của chúng tôi: https://dagatructiep360.com/