Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này trước khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Hiểu và Định nghĩa điều khoản và điều kiện

Hiểu

Các từ bắt đầu bằng chữ cái in hoa có ý nghĩa được định nghĩa dưới các điều kiện sau đây. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng ý nghĩa dù chúng xuất hiện ở dạng số ít hoặc số nhiều.

Định nghĩa

Với mục đích của các Điều khoản và Điều kiện này:

  • Đối tác đề cập đến một thực thể kiểm soát, bị kiểm soát hoặc cùng kiểm soát với một bên, trong đó “kiểm soát” có nghĩa là sở hữu 50% hoặc nhiều hơn số cổ phần, quyền sở hữu vốn hoặc các chứng quyền khác có quyền bỏ phiếu để bầu cử các giám đốc hoặc cơ quan quản lý khác.
  • Quốc gia đề cập đến: Việt Nam
  • Công ty (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi”, “Chúng ta” hoặc “Của chúng ta” trong Thỏa thuận này) đề cập đến Đá Gà Trực Tiếp, 720A Điện Biên Phủ, Vinhomes Tân Cảng, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • Thiết bị đề cập đến bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập Dịch vụ như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng số.
  • Dịch vụ đề cập đến trang web.
Hiểu và Định nghĩa điều khoản và điều kiện
Hiểu và Định nghĩa điều khoản và điều kiện
  • Điều khoản và Điều kiện (còn được gọi là “Điều khoản”) có nghĩa là các Điều khoản và Điều kiện này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Bạn và Công ty về việc sử dụng Dịch vụ. Thỏa thuận Điều khoản và Điều kiện này được tạo ra với sự trợ giúp của Trình tạo Điều khoản và Điều kiện.
  • Dịch vụ Truyền thông Xã hội của bên thứ ba đề cập đến bất kỳ dịch vụ hoặc nội dung (bao gồm dữ liệu, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ) do bên thứ ba cung cấp có thể được hiển thị, bao gồm hoặc có sẵn thông qua Dịch vụ.
  • Trang web đề cập đến Đá Gà Trực Tiếp, truy cập từ https://dagatructiep360.com/
  • Bạn đề cập đến cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty hoặc thực thể pháp lý khác mà cá nhân đó truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ thay mặt.

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây trước khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Xác nhận

Đây là Các Điều khoản và Điều kiện quản lý việc sử dụng Dịch vụ này và thỏa thuận vận hành giữa bạn và Công ty. Các Điều khoản và Điều kiện này quy định quyền và nghĩa vụ của tất cả người dùng liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.

Việc truy cập và sử dụng Dịch vụ phụ thuộc vào việc bạn chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này. Các Điều khoản và Điều kiện này áp dụng cho tất cả các khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Xác nhận
Xác nhận

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý tuân theo các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các Điều khoản và Điều kiện này, thì bạn không được phép truy cập Dịch vụ.

Bạn xác nhận rằng bạn đã trên 18 tuổi. Công ty không cho phép người dưới 18 tuổi sử dụng Dịch vụ.

Việc truy cập và sử dụng Dịch vụ cũng phụ thuộc vào việc bạn chấp nhận và tuân thủ Chính sách Bảo mật của Công ty. Chính sách Bảo mật của chúng tôi mô tả các chính sách và thủ tục liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng Ứng dụng hoặc Trang web và thông báo cho bạn về quyền riêng tư của bạn và cách pháp luật bảo vệ bạn. Vui lòng đọc Chính sách Bảo mật của chúng tôi kỹ lưỡng trước khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Liên kết tới các Trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa liên kết tới các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi Công ty.

Công ty không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực hành của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào. Bạn cũng xác nhận và đồng ý rằng Công ty không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc được cho là gây ra bởi việc sử dụng hoặc tin cậy vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.

Chúng tôi mạnh mẽ khuyến cáo bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào mà bạn truy cập.

Liên kết tới các Trang web khác
Liên kết tới các Trang web khác

Chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc tạm ngưng quyền truy cập của bạn ngay lập tức, mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm, vì bất kỳ lý do nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, nếu bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Khi chấm dứt, quyền sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ ngưng ngay lập tức.

Hạn chế trách nhiệm

Bất kể bất kỳ thiệt hại nào bạn có thể gặp phải, toàn bộ trách nhiệm của Công ty và bất kỳ nhà cung cấp nào của Công ty dưới bất kỳ quy định nào trong Điều khoản này và biện pháp chống lại việc trên đều bị giới hạn vào số tiền thực sự bạn đã thanh toán thông qua Dịch vụ hoặc 100 USD nếu bạn chưa mua bất cứ thứ gì thông qua Dịch vụ.

Đến mức tối đa được cho phép theo pháp luật hiện hành, trong bất kỳ trường hợp nào, Công ty hoặc các nhà cung cấp của Công ty đều không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp hoặc hậu quả nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại về lợi nhuận, thiệt hại về dữ liệu hoặc thông tin khác, thiệt hại về gián đoạn kinh doanh, thương tích cá nhân, thiệt hại về quyền riêng tư phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ, phần mềm của bên thứ ba và/hoặc phần cứng của bên thứ ba được sử dụng với Dịch vụ, hoặc khác liên quan đến bất kỳ quy định nào trong Điều khoản này), ngay cả khi Công ty hoặc bất kỳ nhà cung cấp nào đã được thông báo về khả năng xảy ra của các thiệt hại đó và ngay cả khi biện pháp chống lại thất bại trong mục đích cốt yếu của nó.

Một số tiểu bang không cho phép loại trừ các bảo hành ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc hậu quả, điều này có nghĩa là một số trong số những giới hạn trên có thể không áp dụng. Ở những tiểu bang này, trách nhiệm của mỗi bên sẽ bị giới hạn vào mức tối đa được phép theo pháp luật.

Hạn chế trách nhiệm
Hạn chế trách nhiệm

Tuyên bố “NGUYÊN VẸN” và “CÓ SẴN” 

Dịch vụ được cung cấp cho bạn “NGUYÊN VẸN” và “CÓ SẴN” và với tất cả các lỗi và khiếm khuyết mà không có bất kỳ bảo hành nào. Đến mức tối đa được phép theo pháp luật hiện hành, Công ty, thay mặt cho chính mình và thay mặt cho các Công ty liên kết của nó và các nhà cung cấp bản quyền và nhà cung cấp dịch vụ của nó và của họ, rõ ràng từ chối tất cả các bảo hành, cho dù là rõ ràng, ngụ ý, theo luật hoặc khác, liên quan đến Dịch vụ, bao gồm tất cả các bảo hành ngụ ý về tính hợp pháp, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, tiêu đề và không vi phạm, và các bảo hành có thể phát sinh từ quy trình giao dịch, quy trình thực hiện, sử dụng hoặc thực tiễn thương mại. Không giới hạn vào những điều trên, Công ty không cung cấp bất kỳ bảo hành hoặc cam kết nào, và không thể biểu thị bất kỳ loại hình nào rằng Dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn, đạt được bất kỳ kết quả cụ thể nào, tương thích hoặc hoạt động với bất kỳ phần mềm, ứng dụng, hệ thống hoặc dịch vụ nào khác, hoạt động mà không bị gián đoạn, đạt đủ hiệu suất hoặc độ tin cậy hoặc không có lỗi hoặc khiếm khuyết nào hoặc rằng bất kỳ lỗi hoặc khiếm khuyết nào có thể hoặc sẽ được sửa chữa.

Mà không giới hạn những điều trước, không Công ty cũng như không một trong những nhà cung cấp của công ty nào biểu thị hoặc cam kết bất kỳ loại hình nào, ngụ ý hoặc rõ ràng: (i) về hoạt động hoặc khả dụng của Dịch vụ, hoặc thông tin, nội dung và vật liệu hoặc sản phẩm bao gồm trong đó; (ii) rằng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi; (iii) về tính chính xác, đáng tin cậy hoặc hiện tại của bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào được cung cấp thông qua Dịch vụ; hoặc (iv) rằng Dịch vụ, máy chủ của nó, nội dung hoặc thư điện tử được gửi từ hoặc thay mặt Công ty không chứa virus, mã độc, trojan, sâu máy tính, phần mềm độc hại, quả bom thời gian hoặc các thành phần gây hại khác.

Một số khu vực không cho phép loại trừ một số loại bảo hành hoặc giới hạn trên các quyền theo quy định pháp lý tương ứng của người tiêu dùng, vì vậy một số hoặc tất cả những loại trừ và giới hạn ở trên có thể không áp dụng đối với bạn. Nhưng trong trường hợp như vậy, các loại trừ và giới hạn được quy định trong phần này sẽ được áp dụng tối đa theo pháp luật áp dụng.

Luật áp dụng

Luật của Quốc gia, loại trừ các quy định về xung đột pháp luật của nó, sẽ điều hành Điều khoản này và việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Việc sử dụng Ứng dụng của bạn cũng có thể chịu sự chấp thuận của các luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế khác.

Giải quyết tranh chấp

Nếu bạn có bất kỳ mối quan ngại hoặc tranh chấp nào liên quan đến Dịch vụ, bạn đồng ý trước tiên thử giải quyết tranh chấp một cách không chính thức bằng cách liên hệ với Công ty.

Đối với người dùng Liên minh Châu Âu (EU)

Nếu bạn là người tiêu dùng Liên minh Châu Âu, bạn sẽ được hưởng lợi từ bất kỳ quy định bắt buộc nào của pháp luật của quốc gia bạn cư trú.

Tuân thủ pháp luật Hoa Kỳ

Bạn tuyên bố và cam đoan rằng (i) bạn không đặt ở trong một quốc gia đang chịu ảnh hưởng của lệnh cấm của chính phủ Hoa Kỳ, hoặc đã được Chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là quốc gia “ủng hộ khủng bố,” và (ii) bạn không được liệt kê trên bất kỳ danh sách nào của Chính phủ Hoa Kỳ về các bên bị cấm hoặc hạn chế.

Tuân thủ pháp luật Hoa Kỳ
Tuân thủ pháp luật Hoa Kỳ

Tách biệt và miễn trừ

Tách biệt

Nếu bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản này được xem là không thể thực thi hoặc không hợp lệ, quy định đó sẽ được thay đổi và diễn giải để thực hiện các mục tiêu của quy định đó trong mức tối đa có thể theo pháp luật áp dụng và các quy định còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực và tác dụng đầy đủ.

Miễn trừ

Trừ như được cung cấp trong đây, việc không thực hiện quyền hoặc không yêu cầu thực hiện nghĩa vụ theo các Điều khoản này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng của một bên thực hiện quyền đó hoặc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ đó vào bất kỳ thời điểm nào sau này cũng như sự miễn trừ của việc vi phạm một điều khoản không đủ điều kiện không thành vấn đề tại bất kỳ thời điểm nào sau này.

Giải thích dịch thuật

Các Điều khoản và Điều kiện này có thể đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ nếu chúng tôi đã cung cấp chúng cho bạn trên Dịch vụ của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng văn bản tiếng Anh gốc sẽ có hiệu lực trong trường hợp xảy ra tranh chấp.

Thay đổi Điều khoản và Điều kiện này

Chúng tôi dự phòng quyền, theo quyết định duy nhất của chúng tôi, sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Nếu có sự thay đổi cơ bản, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo trước ít nhất 30 ngày trước khi các điều khoản mới có hiệu lực. Điều gì cấu thành một thay đổi cơ bản sẽ được xác định theo quyết định duy nhất của chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi những sửa đổi này có hiệu lực, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, hoặc một phần, vui lòng dừng việc sử dụng trang web và Dịch vụ.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản và Điều kiện này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

Bằng cách truy cập trang này trên trang web của chúng tôi: https://dagatructiep360.com/